Na kolegiju Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 29. kolovoza 2022. godine,
u sklopu točke 5.dnevnog reda,donijet je prijedlog odluke o davanju suglasnosti
ravnatelju Županijske uprave za ceste PGŽ za sklapanje ugovora za sanaciju ceste ŽC 5183, lokalitet Vrbnik.

Točnije radi se o cesti oznake ŽC5183, od kraja polja prema Krk-u (300m).

Javno otvaranje ponuda održano je dana 24.lipnja 2022. godine,a pristiglo je ukupno 6 ponuda.
Najpovoljnija ponuda bila je od tvrtke L.E.-M.l.L. d.o.o. Ozalj u iznosu od 891.176,00 kn (bez PDV-a)
odnosno 1.113.970,00 kn (sa PDV-om).

Predviđeno trajanje radova je 70 radnih dana.

Na 12.sjednici Upravnog vijeća ŽUC-a PGŽ održang 27.srpnja 2022. godine
donesen je Zaključak kojim je predloženo županu da izda suglasnost
o sklapanje Ugovora za sanaciju ceste ZC 5183, lokalitet Vrbnik, u skladu s
natječajnom dokumentacijom s tvrtkom L.E.-M.l.L. d.o.o. Ozalj.

Prijedlog odluka sa kolegija (pdf).

Natječajna dokumentacija [DON].